Siddhartha Capital
SBL Remit
Online Account Open
  • EMI Calculator
  • Financial Highlights
  • Siddhartha Remit
You Are Here: Home » KYC/AML » Important Information for Customers » Individual Customers

Individual Customers

ग्राहक महानुभावहरुले बैंकमा विवरण अध्यावधिक गराउन आउदा साथमा ल्याउनु पर्ने विवरण तथा कागजातहरु  

 Download Details of Documents Required for Individual Customers (PDF)

 

व्यक्तिगत खाताहरुको हकमा

विदेशी व्यक्तिको खाताहरुको हकमा

गैरआवासीय नेपाली नागरिकको खाताहरुको हकमा

 

 व्यक्तिगत खाताहरुको हकमा


१. हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साईजको फोटो ।
२. नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
३. ईच्छाएको व्यक्तिको फोटो र नागरिकताको प्रतिलिपि ।
४. हाल बसोबास गरिरहेको ठेगाना प्रमाणीत हुने कुनै एक कागजात जस्तै जग्गाधनी प्रमाण पत्र, पानी तथा बिजुलीको शुल्क तिरेको बिलको प्रतिलिपि, मतदाता परिचयपत्र आदि ।
५. कुनै संस्थामा आबद्द भएमा उक्त संस्थाद्वारा जारी गरिएको परिचय पत्रको प्रतिलिपि ।
६. आफ्ना एकाघरका पति/पत्नी, बुवा, आमा, हजुरबुवा, हजुरआमा, छोरा, छोरी, बुहारीको नागरिकता सम्बन्धि विवरण (विवाहित महिलाको हकमा ससुराको समेत) ।
७. कर कार्यालयमा दर्ता भएको स्थाई लेखा नम्बर कार्ड (PAN)
८. नाबालकको हकमा जम्म दर्ताको प्रमाण पत्र
९. राहदानी लिएको भए सो को विवरण (जस्तै राहदानी नं., जारी मिति, जारी जिल्ला, समाप्ति मिति आदी)


ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

१) घर नं., टेलिफोन नं., मोवाइल नं., इमेल ठेगाना, पासपोर्ट, पेशा व्यवसाय, स्थायी लेखा नम्वर जस्ता विवरणहरु नभएका निवेदकको हकमा त्यस्तो विवरणहरु आफुसँग नरहेको व्यहोरा स्वघोषणा गर्नु पर्नेछ ।
(२) परिवार सम्बन्धी विवरणमा उल्लिखित परिवारका सबै सदस्यको नाम, थर तथा नागरिकता सम्बन्धी विवरण अनिवार्य रुपमा भर्नुपर्नेछ ।
(३) मृत्यु भैसकेका वा नागरिकता नलिएका वा विधिवत अंशवण्डा भैसकेका परिवारका सदस्यको हकमा निवेदकले स्वघोषणा गरेमा मात्र विवरण आवश्यक रहने छैन ।
(४) परिवारका सदस्यको नागरिकता सम्बन्धी विवरण तत्काल उपलब्ध हुन नसक्ने खण्डमा स्पष्ट कारण सहित तोकिएको मिति भित्र बुझाउने गरी निवेदकले स्वघोषणा अनिवार्य रुपले गर्नुपर्नेछ । कवुल गरेको मिति भित्र अनिवार्य रुपमा विवरण बुझाउनु पर्नेछ । अन्यथा खाताको कारोबार रोक्का हुन सक्नेछ ।
(५) प्रत्येक कागजात बुझाउदा आफुले “सक्कल बमोजीम नक्कल ठिक छ” भनी प्रमाणीत गरेको हुनु पर्नेछ ।
(६) परिचय सम्बन्धि कागजातको प्रतिलिपी सँगै सक्कल प्रति पनि बैंकमा रुजुगर्ने प्रयोजनका लागी पेश गर्नुपर्ने छ ।

 

विदेशी व्यक्तिको खाताहरुको हकमा


१. हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साईजको फोटो ।
२. भिसा बाहाल रहेको राहदानीको प्रतिलिपि
३. भारतीय नागरिकको हकमा राहदानी वा भरतीय राजदुतावास बाट जारी भएको Certificate of Registration as Indian National को प्रतिलिपि 
४. शरणार्थीको हकमा नेपाल सरकारद्वारा जारी परिचयपत्रको प्रतिलिपि ।   
५. विदेशको ठेगाना (स्थायी र अस्थायी)
६. नेपालको ठेगाना र सम्पर्क व्यक्ति वा संस्था
७. परिवार सदस्यहरुको नाम
८. कर्मचारी भए कार्यरत संस्थाको सिफारिश पत्र

ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

१) घर नं., टेलिफोन नं., मोवाइल नं., इमेल ठेगाना, पासपोर्ट, पेशा व्यवसाय, स्थायी लेखा नम्वर जस्ता विवरणहरु नभएका निवेदकको हकमा त्यस्तो विवरणहरु आफुसँग नरहेको व्यहोरा स्वघोषणा गर्नु पर्नेछ ।
(२) परिवार सम्बन्धी विवरणमा उल्लिखित परिवारका सबै सदस्यको नाम, थर तथा नागरिकता सम्बन्धी विवरण अनिवार्य रुपमा भर्नुपर्नेछ ।
(३) मृत्यु भैसकेका वा नागरिकता नलिएका वा विधिवत अंशवण्डा भैसकेका परिवारका सदस्यको हकमा निवेदकले स्वघोषणा गरेमा मात्र विवरण आवश्यक रहने छैन ।
(४) परिवारका सदस्यको नागरिकता सम्बन्धी विवरण तत्काल उपलब्ध हुन नसक्ने खण्डमा स्पष्ट कारण सहित तोकिएको मिति भित्र बुझाउने गरी निवेदकले स्वघोषणा अनिवार्य रुपले गर्नुपर्नेछ । कवुल गरेको मिति भित्र अनिवार्य रुपमा विवरण बुझाउनु पर्नेछ । अन्यथा खाताको कारोबार रोक्का हुन सक्नेछ ।
(५) प्रत्येक कागजात बुझाउदा आफुले “सक्कल बमोजीम नक्कल ठिक छ” भनी प्रमाणीत गरेको हुनु पर्नेछ ।
(६) परिचय सम्बन्धि कागजातको प्रतिलिपी सँगै सक्कल प्रति पनि बैंकमा रुजुगर्ने प्रयोजनका लागी पेश गर्नुपर्ने छ ।
 

गैरआवासीय नेपाली नागरिकको खाताहरुको हकमा


१. हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साईजको फोटो ।
२. परिवार सदस्यहरको नाम - जसतै बाबु/आमा, श्रीमान/श्रीमती आदी)
३. आय स्रोत खुल्ने कागजातहरु
४. गैरआवासीय नेपाली परिचय पत्रको प्रतिलिपि
५. पासपोर्टको प्रमाणित प्रतिलिपी
६. नेपालको पुरा ठेगाना वा सम्पर्क स्थान र सम्पर्क व्यक्ति वा संस्थाध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

१) घर नं., टेलिफोन नं., मोवाइल नं., इमेल ठेगाना, पासपोर्ट, पेशा व्यवसाय, स्थायी लेखा नम्वर जस्ता विवरणहरु नभएका निवेदकको हकमा त्यस्तो विवरणहरु आफुसँग नरहेको व्यहोरा स्वघोषणा गर्नु पर्नेछ ।
(२) परिवार सम्बन्धी विवरणमा उल्लिखित परिवारका सबै सदस्यको नाम, थर तथा नागरिकता सम्बन्धी विवरण अनिवार्य रुपमा भर्नुपर्नेछ ।
(३) मृत्यु भैसकेका वा नागरिकता नलिएका वा विधिवत अंशवण्डा भैसकेका परिवारका सदस्यको हकमा निवेदकले स्वघोषणा गरेमा मात्र विवरण आवश्यक रहने छैन ।
(४) परिवारका सदस्यको नागरिकता सम्बन्धी विवरण तत्काल उपलब्ध हुन नसक्ने खण्डमा स्पष्ट कारण सहित तोकिएको मिति भित्र बुझाउने गरी निवेदकले स्वघोषणा अनिवार्य रुपले गर्नुपर्नेछ । कवुल गरेको मिति भित्र अनिवार्य रुपमा विवरण बुझाउनु पर्नेछ । अन्यथा खाताको कारोबार रोक्का हुन सक्नेछ ।
(५) प्रत्येक कागजात बुझाउदा आफुले “सक्कल बमोजीम नक्कल ठिक छ” भनी प्रमाणीत गरेको हुनु पर्नेछ ।
(६) परिचय सम्बन्धि कागजातको प्रतिलिपी सँगै सक्कल प्रति पनि बैंकमा रुजुगर्ने प्रयोजनका लागी पेश गर्नुपर्ने छ ।

As of February 28, 2021 10:28:37

Currency Unit Buying Selling
Cash Other
GBP 1 161.95 162.77 164.72
USD 1 116.66 117.25 117.85
Read More...

Head Office Location


View Larger Map

Services   Careers   Contact us   Helpdesk   Privacy statement   Terms of use   Policy

Copyrights © 2015 SBL BAnk. Developed By Intellisoft Nepal

Services
SBLPartners
utilities
Calculator
Date Converter
Currency Converter